VÅRA TJÄNSTER

Våra tjänster

CULTURAL INFORMATION AB
Cultural Information AB är en språk- och kommunikationsbyrå. Vi är inriktade mot översättnings- och språktjänster. Vårt syfte är att främja affärsutbyten, samarbeten och kommunikationsvägar mellan och i företag och organisationer, internationellt och nationellt. I företaget har vi över 14-års erfarenhet att förse företag, organisationer och myndigheter med professionella tjänster.

Vi är specialiserade på kultur- och marknadsanpassning av text och kommunikation. Vi arbetar med professionella språktjänster som t.ex. traditionell översättning, språkgranskning och medietextning m.fl. Förutom våra översättnings- och språktjänster arbetar vi även med kommunikationsstrategier samt utbildning och seminarier. Detta bildar grunden till affärsmöjligheter för våra kunder genom: professionell kommunikation, med rätt strategi och affärskoncept, förmedlat till hela verksamheten.

EN PROFESSIONELL SAMARBETSPARTNER
Vi vet att våra kunder behöver en professionell samarbetspartner och vi har anpassat oss till det. Vi anser att ett väl genomfört projekt grundar sig i ordentlig informations-insamling, i ett bra källmaterial och i ett välfungerande samarbete mellan leverantör och kund.

Alla uppdrag är unika och ska behandlas därefter. Det innebär att det finns många olika arbetssätt som passar olika typer av uppdrag. Gemensamt för samtliga uppdrag är att de ska hanteras av erfarna projektledare, av specialiserade språkkonsulter och de ska utföras enligt de projektdiskussioner som förekommit mellan leverantör och kund.

Kultur- och marknadsanpassning

KULTUR- & MARKNADSANPASSNING AV TEXT OCH KOMMUNIKATION
För att få maximal genomslagskraft i all kommunikation är anpassning till kultur och målgrupp av största vikt. I våra Kulturanpassningstjänster tar vi hänsyn till sändare, mottagare och syfte med budskap innan vi påbörjar genomförande. Anpassningsarbetet sker enligt Cultural Informations speciella metodplan.

En av nycklarna till Kulturanpassning är insamling av nödvändig företags- och målgruppsinformation. Graden av anpassning fastställs innan uppdragets påbörjan mellan CI och kund. I tjänsten kan inkluderas marknadsanalys och undersökningar där kriterier listas för att nå fram med ett så framgångsrikt budskap som möjligt.

En viss kulturell anpassning finns naturligen i samtliga av Cultural Informations tjänster. I de fall kunder vill ha en komplett anpassning av texter och budskap erbjuder vi tjänsten Kulturanpassning.

Mejla oss för en kostnadsfri, icke-förpliktigande offert: info@culturalinformation.se

Traditionell översättning

TRADITIONELL ÖVERSÄTTNING
Med översättning avses ofta en fackspecifik översättning. Exempel på material som översätts är affärsbrev, bruksanvisningar, teknik- och marknadsmaterial, reklamtexter, avtal, innehållsförteckningar. Källspråket är det språk vi översätter från och målspråk det vi översätter till. Cultural Information arbetar med en mycket stor mängd olika språk och inom flera fackområden. Våra språkkonsulter är professionella, erfarna, fackinriktade modersmålsöversättare.

BESTYRKT ÖVERSÄTTNING / AUKTORISERAD ÖVERSÄTTNING
En bestyrkt översättning är en juridisk handling, exempelvis ett kontrakt, ett domslut, en ekonomisk redovisning eller någon form av identitetshandling. Översättningen utförs av noggrannt testade och godkända översättare så kallade Auktoriserade Translatorer.

DOKUMENTHANTERING – Bestyrkningar och legaliseringar
Vid specialfall kan det även vara aktuellt med legalisering av de översatta dokumenten via Notarius Publikus, Ambassad, UD och eventuella andra instanser. Cultural Information står även till tjänst i dessa frågorna.

Mejla oss för en kostnadsfri, icke-förpliktigande offert: info@culturalinformation.se

Språktjänster

SPRÅKGRANSKNING
Språkgranskning används i många fall när man själv vill sätta en personlig prägel på texten, exempelvis i affärsbrev. Texten skrivs då på det aktuella språket och sedan låter vi en professionell språkkonsult granska språk och grammatik. I tjänsten kan man välja att få förslag på nya formuleringar och ordval eller en färdig levererans anpassad till det aktuella språket.

KORREKTURLÄSNING
Korrekturläsning används i samband med material som ska tryckas eller på annat vis presenteras. Korrekturläsning sker med fördel på att tryckfärdigt material där inga text- eller layoutjusteringar ska göras i ett nästa steg.

FAKTAGRANSKNING
I denna tjänst granskas inte bara språklig text utan även faktan som presenteras i texten. I en faktagranskning ifrågasätts och granskas påståenden innan de bearbetas språkligt. Hur mycket ändringar som ska göras i språk och stil bestäms av projektets inledning.

MEDIETEXTNING/SUBTITLING
Med Medietextning avses textad film, tv-program eller annat ofta rörligt bildmaterial. Dessa språktjänsterna skiljer sig dels rent tekniskt men även i språkbruk. Regler för läsbarhet och tydlighet hindrar språkkonsulten att arbeta fritt med språket och språket anpassas därför till förståelse, innebörd och sammanhang. I medietextning måste bl.a. våra språkkonsulter ta hänsyn till en genomsnittlig läshastighet hos mottagaren och även det faktiska utrymmet som lämnas i mediet.

Mejla oss för en kostnadsfri, icke-förpliktigande offert: info@culturalinformation.se

Visuell kommunikation

HEMSIDOR
Vi bygger hemsidor och anpassar dem till den marknaden där dina kundgrupper finns. Bildspråk och färgsättning spelar roll precis som det språk och den terminologi du använder dig av. Har du en idé som du inte kunnat genomföra ta ett icke-förpliktigande möte med oss så återkommer vi med ett förslag på en lösning som är skräddarsydd för dig.

TEKNISKA LÖSNINGAR
Vi arbetar grafiskt med bild och bildspråk.

Mejla oss för en kostnadsfri, icke-förpliktigande offert: info@culturalinformation.se

Seminarium & Föreläsningar

Cultural Information utbildar inom kommunikation och uttryck. I externa sammanhang

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI
Genom ett brett nätverk av internationella konsulter kan vi stå till tjänst med information och rådgivning om inträde eller utveckling på en internationell arena. Vi arbetar även på nationell nivå i utvecklingsfrågor.

Den största pusselbiten finns redan hos våra kunder, kännedom om det egna företaget, dess produkter/tjänster finns och branschkunskap. Vi lyfter fram den informationen i de fall det behövs och kompletterar med pusselbitar och information som saknas för en framgångsrik satsning på en specifik målmarknad.
Marknadsplanering
Strategiutveckling
Information
Analys
Undersökning
Kvalitet