LINGUISTIK & SPRÅKTJÄNSTER

TRADITIONELL ÖVERSÄTTNING
ÖVERSÄTTNING – Alla Språk, Alla Fackområden
Med översättning avses ofta en fackspecifik översättning.
Exempel på material som översätts är affärsbrev, bruksanvisningar, teknik- och marknadsmaterial, reklamtexter, avtal, innehållsförteckningar. Källspråket är det språk vi översätter från, målspråk det vi översätter till. Cultural Information arbetar med en mycket stor mängd olika språk och inom flera fackområden. Våra språkkonsulter är professionella, erfarna, fackinriktade modersmålsöversättare.

BESTYRKT ÖVERSÄTTNING / AUKTORISERAD ÖVERSÄTTNING
En bestyrkt översättning är en juridisk handling, exempelvis ett kontrakt, ett domslut, en ekonomisk redovisning eller någonform av identitetshandling. Översättningen utförs av noggrannt testade och godkända översättare så kallade Auktoriserade Translatorer.

DOKUMENTHANTERING – Bestyrkningar och legaliseringar
Vid specialfall kan det även vara aktuellt med legalisering av de översatta dokumenten via Notarius Publikus, Ambassad, UD och eventuella andra instanser. Cultural Information står även till tjänst i dessa frågorna.

KULTUR- & MARKNADSANPASSAD TEXT & KOMMUNIKATION
För att få maximal genomslagskraft i all kommunikation är anpassning till kultur och målgrupp av största vikt. I våra Kulturanpassningstjänster tar vi hänsyn till sändare, mottagare och syfte med budskap innan vi påbörjar genomförande. Anpassningsarbetet sker enligt Cultural Informations speciella metodplan.

En av nycklarna till Kulturanpassning är insamling av nödvändig företags- och målgruppsinformation. Graden av anpassning fastställs innan uppdragets påbörjan mellan CI och kund. I tjänsten kan inkluderas marknadsanalys och undersökningar där kriterier listas för att nå fram med ett så framgångsrikt budskap som möjligt.

En viss kulturell anpassning finns naturligen i samtliga av Cultural Informations tjänster. I de fall kunder vill ha en komplett anpassning av texter och budskap erbjuder vi tjänsten Kulturanpassning.

SPRÅKGRANSKNING
Språkgranskning används i många fall när man själv vill sätta en personlig prägel på texten, exempelvis i affärsbrev. Texten skrivs då på det aktuella språket och sedan låter vi en professionell språkkonsult granska språk och grammatik. I tjänsten kan man välja att få förslag på nya formuleringar och ordval eller en färdig levererans anpassad till det aktuella språket.

KORREKTURLÄSNING
Korrekturläsning används i samband med material som ska tryckas eller på annat vis presenteras. Korrekturläsning sker med fördel på att tryckfärdigt material där inga text- eller layoutjusteringar ska göras i ett nästa steg.

FAKTAGRANSKNING
I denna tjänst granskas inte bara språklig text utan även faktan som presenteras i texten. I en faktagranskning ifrågasätts och granskas påståenden innan de bearbetas språkligt. Hur mycket ändringar som ska göras i språk och stil bestäms av projektets inledning.

SPRÅK & COPYBEARBETNING
I de fall där vi måste anpassa korta genomslagskraftiga texter till ett annat språk talar vi om copybearbetning. Språkkonsulten frångår normala översättningsrutiner för att presentera en måltext som kan skilja sig drastiskt från källtexten. Samarbetet mellan CI och beställare är av största vikt för att få fram nyanser och önskemål i uppdragets utförande. Vi kommer gärna med förslag och rekommendationer från våra kulturella specialiser om så önskas.

MEDIETEXTNING/SUBTITLING
Med Medietextning avses textad film, tv-program eller annat ofta rörligt bildmaterial. Dessa språktjänsterna skiljer sig delsrent tekniskt men även i språkbruk. Regler för läsbarhet och tydlighet hindrar språkkonsulten att arbeta fritt med språket och språket anpassas därför till förståelse, innebörd och sammanhang. I medietextning måste bl.a. våra språkkonsulter ta hänsyn till en genomsnittlig läshastighet hos mottagaren och även det faktiska utrymmet som lämnas i mediet.

Mejla oss för en kostnadfri, icke-förpliktigande offert:  info@culturalinformation.se